Menighet over alt!

Menighet over alt!

 

Jeg ønsker i dette kapittelet å se nærmere på menighetslivet. Om en ser på det tradisjonelle, så er felleskap en type aktivitet som foregår innen et bestemt tidsrom. Alt er satt i system, og alle har sine ansvarsområder. Det virker som alt er skrudd sammen på samme måte som i samfunnet generelt. Det finnes nøyaktige inndelinger mellom aldersgrupper, og det er egne ledere for alle virkegrener i kirkesamfunnet.

 

Men hva skjer? Forskjellige aldersgrupper blir ikke vant med hverandre og har ofte ikke tålmodighet med hverandre. Respekt bør gå begge veier. De eldre kjenner ikke de unge, og det kan bli krasse motsetninger når saker skal behandles i kirkesamfunnet. For meg virker det som om det egosentriske blir kraftig dyrket, noe som fører til at man ikke er tolerante og tar hensyn. Man tenker bare på det en selv liker. Også på dette området viser organisasjonssystemet ledsaget av verdens barnelærdom å kludre til felleskapet.

 

Men hvordan var det opprinnelig, og finner vi noe av dette systemet i Bibelen? Det var en person som prøvde å forklare meg litt rundt dette. Vedkommen sa som følgende:

«Det står veldig lite om det vi holder på med i vår organisasjon, og fordi man ikke kan lese så mye om det, så kan man vel gjøre som man vil».

 

Sannheten er at det står mye om emnet, men at det ikke passer inn i verdensinspirerte kirkeorganisasjonssystemer.

 

Som tidligere nevnt så finner en ikke ordet «leder» i forbindelse med Jesu Kristi Menighet. Det er fordi Kristus er hodet og den som fyller alt i alle. Men vi kan se at apostlene brukte ordet «tjener» om seg selv. Folk sier at verden har forandret seg, at vi gjør ting på andre måter. Dette er jeg enig i. Vi sender ikke ut hest og rytter som budbærer lenger, vi sender e-post. Selv om vi har flere og mye raskere kommunikasjonsmetoder betyr det ikke at Jesu Kristi Evangelium er endret og at Den Hellige Ånd skal erstattes med komiteer, ledergrupper og datasystemer!

 

Det blir sagt at Jesus er forbilde på den troendes tjeneste. Derfor har jeg fulgt Ham gjennom evangeliene for å se hvordan det hele forløpte seg. Dette var et interessant studie som virkelig anbefales. Det er beskrevet at Jesus var innom flere synagoger for å undervise og helbrede syke, men om en ser på hele Jesu virke så foregikk det hele for det meste ute blant folk.

 

Matt 4:24 – 25, NB 88/07: … de førte til ham alle som hadde ondt og som led av forskjellige sykdommer og plager, både besatte, månesyke og lamme. Og han helbredet dem …

 

Om en tenker seg at Jesus hadde vært en vanlig troende predikant anno 2017, så ville han kanskje startet en organisasjon som kunne hete for eksempel «Jesus leger alle syke». Han kunne skaffet seg støttepartnere i stort antall og ved dette skaffet seg penger til å bygge opp et eller flere store kirkebygg, eller finansiert en stor organisasjon for å styre det hele. For alle måtte jo se hvordan Gud brukte ham, og det kunne han bevise ved at han tok bilder av seg selv sammen med de menneskene som ble helbredet. Videre kunne disse bildene blitt satt inn i et nyhetsblad og bli distribuert ut til mange mennesker. Dette ville jo danne grunnlag for enda større gaveinntekter.

 

Når vi ser på Jesu virke så foregikk det ute blant folk, i hus, langs eller på Galilea-sjøen, oppe i fjellet, på øde steder eller langs veien. Jesus besøkte også synagogene, men han bygde ingen synagoger! Jeg mener, han var jo tømmermannens sønn … så han burde virkelig hatt dette i «blodet», dette med å bygge. Han kunne organisert disippelflokken og satt inn Peter som dugnadsleder. Judas var jo allerede godt inne i det med å forvalte det som var i pengekassen og kunne hatt ansvaret for det økonomiske, som å skaffe penger til byggematerialer. Bare se for deg hvilke muligheter de hadde. Med all den oppmerksomheten kunne de ha bygd de flotteste kirkelokaler, med ekstra flotte stoler til Peter, Jakob og Johannes. Og alle ville se hvor dyktige de var.

 

Dette var ikke på noen måte en tanke som ble tenkt. Verken i evangeliene, apostlenes gjerninger eller brevene er det nevnt en eneste gang.

 

Det finnes alltid folk som greier å vri ting ut av tekster i Bibelen, og tekster i gamle testamentet har blitt flittig brukt for å drive med større innsamlinger for å bygge kirkebygg. Judas kunne jo trådd til med en kraftig kollekt preken over 2Mos 35:5 … Ta ut en gave til Herren av det dere eier! … Men vi vet at Jesus var avslutningen på de gamle forordninger og starten på noe nytt. Og i Evangeliene ser vi konturen av det som skulle komme. I dag er det vi troende som er Guds tempel og bolig. Derfor trenger vi ikke å ha med oss et tabernakel på vår vandring. Vi er Guds bolig, og bærer med oss Gud over alt!

Om en ser på beretningene om det som skjedde etter pinsefestens dag så finnes det ikke noe fokus på bygninger, jeg kan ikke se at Gud har bedt oss om å bygge et eneste kirkebygg. Studer skriften å se det selv! Noen bygger for å vise makt, andre gjør dette for at alle andre gjør det. I apostlenes gjerninger og alle brevene foregikk det meste av aktiviteten i vanlig bolighus der folk bodde. De hadde innsamling for å hjelpe de fattige, med det står ikke ett sted at de hadde innsamling for å bygge nye bygg eller penger til å betale leder lønninger. De hadde ikke ledere slik som vi har i dag, bare sjekk skriften! Alle som virket i Guds rike betegnet seg som «tjenere». Her kommer et utvalg av bibelsteder som forteller hvor Jesus var når han betjente mennesker.

 

Jesus virket i bolighus

 

Peters hus, Matt 8:14: Helbredet Peters svigermor, pluss mange andre, drev ut onde ånder.

 

Tolleren Matteus sitt Hus, Matt 9:9-10, måltid sammen med tollere og syndere.

 

Simon den spedalskes hus, Matt 26:6, salvet av en kvinne med kostbar salve.

 

Synagogeforstanderens hus, Mark 5:38, reiser opp en ung pike som var død.

 

Fariseerens hus, Luk 7:36, Jesus spiste, fikk besøk av en synderinne, som gråt, tørket hans føtter med håret og salvet dem. Fariseerne var kritisk da hun var en synderinne.

 

Marta sitt hus, Luk 10:38-42, Marta strever, men Maria valgte å lytte.

 

Sakkeus sitt Hus, Luk 19:5-10, Jesus er gjest hos en syndig mann, og noen knurret … Men dette ble et livsforvandlende besøk.

 

Jesus virker på og ved sjøen

 

Langs Galilea-sjøen, Matt 4:18, møter fiskerene Peter og Andreas, som blir Jesu disipler.

 

Storm under seilas. Matt 8:18-17, mye folk der, og Jesus ville da til den andre siden. Men det ble storm på havet mens Jesus sov i båten. Jesus stilner stormen.

 

Ved sjøen, Matt 13:1-3, Jesus lærer folk i lignelser. Det var så mye folk at han var i en båt mens han talte til dem.

 

Jesus går på sjøen. Matt 14:24-25, Jesus går på vannet, Peter gjør det samme.

 

Jesus kommer i båt, Mark 5:21-25, Mye folk samles, synagogeforstanderen Jairus ber for sin datter som lå for døden.

 

Jesus på Fjellet

 

Hele natten i bønn på fjellet Luk 6:12, dette før han valgte seg ut disipler.

 

Utvelger disipler på fjellet, Mark 3:13-19, ramser opp alle 12.

 

Han gikk opp i fjellet, Matt 5:1, disiplene hans kom til ham, og han talte til dem.

 

Alene i fjellet, Matt 14:23, Om kvelden gikk kan opp i fjellet alene for å be.

 

Jesus var alene for å be I fjellet, Mark 6:46, Dette før han gikk på vannet.

 

Jesus I fjellet med tusener av mennesker, Matt 15:29-39, Helbredet dem og serverte dem mat.

 

Gikk opp i fjellet for å be. Joh 6:13-15, Han trakk seg tilbake fordi folket ville gjøre han til konge etter brød underet.

 

Jesu herlighet åpenbares på fjellet, Matt 17:1-13, var sammen med Peter Jakob og Johannes.

 

Jesus farer til himmelen fra fjellet, Matt 28:16 Og Apg 1:7-9 et fjell i Galilea.

 

Jesus sine synagoge besøk

 

Helbreder hånd Matt 12:9-14, Fariseerne ville rydde han av veien på grunn av dette.

 

De er slått av undring, Matt 13:53-58, men velger å forakte ham.

 

Lærte i synagoge, Mark 1:21f, lærte dem med myndighet, og ikke slik som de skriftlærde.

 

Jesus leser i bokrullen, Luk 4:16-30, og det ender med at de vil drepe han.

 

Helbreder kvinne med vanmakts ånd, Luk 13:10-15, Synagogeforstanderen likte ikke at Jesus helbredet på sabbaten.

 

Om Jesus er et forbilde på hvordan evangeliet skal bæres ut til folket så ser vi i klartekst hvordan Jesus brukte det som allerede var der, hus, båt, synagoger eller ute i fritt terreng. Det blir ofte sagt at kirkebygg er et verktøy for å vinne mennesker for Gud, og mange poengterer det faktum at Jesus var innom synagogen. Ovenfor er det referert til 5 synagoge besøk. I fire av disse besøkene oppstod det alvorlig forfølgelse som planlegging av drap på Jesus.

 

Hva skjedde videre rundt dette med kirkebygging etter at Jesus hadde blitt tatt opp til Himmelen? Om dette med kirkebygg er av Gud så ville jeg tro at talsmannen den Hellige Ånd ville informert dem at en betydelig del av virksomheten fremover ville bli å bygge kirkebygg og organisere mennesker rundt i store fellesskap. Glemte både Jesus og Den Hellige Ånd å informere om det? Eller var det apostlene som ikke var mottagelig for den slags?

 

Jeg tror at det ikke på noen måte var en sak på dagsorden. I og med ingen av apostlene hadde en eneste kommentar rundt dette, så var det vel fortsatt slik som Jesus viste oss i sin tjeneste på Jord.

 

I Apostelens gjerninger blir ordet «Øvre salen» nevnt en gang, og det i Apg 1:13. Etter at den Hellige Ånds ble utgytt i Apostlenes gjerninger og i brevene hører vi etter dette ikke mer om noen saler. Samlingene foregikk stort sett i hjemmene eller ute i det fri som tidligere nevnt. Men under Konstantin, en Romersk keiser ble det bygd mange kirkebygg. Konstantin er også en person som den katolske kirke gjerne referer til. For meg så virker det som om det da ble skapt en kristen kultur hvor alt skulle foregå i kirkebygg. Denne tanken, at alt skal foregå i kirkebygg, har holdt seg til denne dag. Derfor vil jeg kalle dagens kirkebygg tankegang en katolsk skikk. I dette finnes også den tanken at et kirkebygg er et Guds hus hvor Gud bor, altså en gammel testamentlig tanke som Jesus satte et endelig punktum for.

Øvre salen var et sted hvor Peter kunne blitt pastor, samt at Jakob og Johannes kunne blitt eldste. Menigheten kunne hete «Øvre Salen Menighet». Maria hadde en flott sangstemme og kunne blitt leder for lovsangsteamet der. En kan også tenke seg at de kunne ha forskjellige konferanser. For eksempel kunne de hatt konferanse om: Hvordan lede en menighet, om endetiden, hvordan nå de gammeltestamentlige med Nådens Evangelium, hvordan markere Peters brødrene sin teologi, og hva er vranglære i Apollos bevegelsen og Paulus kirken.

 

Men slik ble det heldigvis ikke. Drevet av Den Hellige Ånds kraft ble evangeliet spredd ut over store områder. Konfliktene kom senere når folk begynte å ta partier for mennesker i stedet for å holde seg kun til Jesus Kristus. Fokuset ble da dreiet i en annen retning hvor Jesus ble en statsreligion og hvor det ble bygd mange kirkebygg som i virkeligheten signaliserte makt. Slik har det vært helt til vår tid. Ja noe gikk forferdelig galt … Verdens ånd med dens systemer overtok for Den Hellige Ånds ledelse. Jesus ble politikk, styresystemer, kultur og forretning. I stedet for å hjelpe de fattige så har det blitt brukt masse penger på flotte kirkebygg, organisasjoner og dens ledelse. Det er vondt å se hvordan mennesker har blitt underkuet og kontrollert i Jesu navn gjennom forskjellige styresystemer som er designet for å holde folk i fangenskap.

 

Jeg snakker da ikke bare om Den Katolske Kirke, men de mange organisasjoner som har korset som en av sine symboler.

 

Luk 17:20-21, NB 88/07: Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere.

 

Mark 1:15, NB 88/07: Han sa: Tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!

 

Guds rike er i oss, og for dem som ennå ikke har tatt imot Jesus som frelser er Guds rike ikke lenger unna enn hvor en kristen person befinner seg.

 

Når vår ånd ble født på ny, eller født av Gud, ble vår ånds nye tilholdssted i Guds rike. Der har vi samfunn med Gud og med alle andre som er født av Gud. Dette samfunnet (eller felleskapet) defineres som Menigheten, og det finnes bare et slikt fellesskap.

Bibelen forklarer dette som Jesu Kristi Legeme, hvor vi er lemmer på hans legeme. Dette er en beskrivelse av virkeligheten, en åndelig virkelighet, Guds rike.

 

Men folk sier i Norge at vi trenger hus å samles i på grunn av været. La oss se litt mer på den påstanden. Jeg tror neppe at det er snø, sludd og regnvær som er årsaken til at en bygger kirkebygg, for dette foregår over hele verden, selv om det ikke er snø eller regnvær. Jeg tenker derfor at det dreier seg om makt og dominans gjennom å kunne samle mange mennesker på et sted. Om en ikke tror så mye på Den Hellige Ånds gjerninger så er et kirkebygg sammen med en organisasjon et perfekt middel for å styre mennesker med menneskelig ressurser, noe som igjen gir noen få mennesker rettighet til å ta ut lønn. Vi ser også at disse få som føler seg «utvalgt» til å drive en slik type organisasjon får overdreven tillit og respekt.

 

De første kristne samlet seg i hjemmene da de ikke fikk være i fred i synagogen eller templet. Men heller ikke i sine hus fikk de være i fred.

 

Apg 8:3, NB 88/07: Men Saulus herjet menigheten. Han trengte inn i hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel.

 

Hele Apostelens gjerninger handler om hvordan folk tok imot troen på Jesus Kristus, og om forfølgelse.

 

Men det hele startet ikke i forbindelse med anskaffelse av kirkebygg, for det var Den Hellige Ånd som var årsaken til vekkelsen! Det historien bekrefter er at vekkelsen begynner ikke ved at en bygger et kirkebygg, den mere stopper på grunn av at fokuset blir dreid annerledes. Dette kan også bekreftes fra kristen virksomhet her i landet.

Som et eksempel kan jeg nevne Karmøy, hvor det var betydelig vekkelse på 60-70 tallet. Etter hvert ble fokuset dreid i retning av å bygge kirkelokaler. Samtidig ble det også uenighet, strid og splid blant de kristne. Dette fenomenet har nok oppstått mange steder i forbindelse med vekkelse. Og den enkleste måten å stoppe en vekkelse på, er å bygge kirkebygg.

 

En annen ting som hindret apostlene fra å bygge kirkebygg var den åpenbaringskunnskapen som de mottok fra Talsmannen Den Hellige Ånd:

 

Apg 17:24, NB 88/07: Gud, han som skapte verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender.

 

Slik som historiene fremstår, både i apostlenes gjerninger og i brevene, tyder det på at felleskapene stort sett var bygd rundt storfamilien. Her følger en del skriftsteder som bekrefter at vanlig bolighus var samlingspunktet for de troende, og at det dreide seg om familien i det huset. Om det var tjenere og slaver der, så var de også inkludert.

 

Apg 11:14, NB 88/07: Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus.

 

Apg 12:12, NB 88/07: Da Peter var blitt klar over dette, gikk han til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Mange var samlet der og ba.

 

Apg 16:31, NB 88/07: De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!

 

Apg 16:32, NB 88/07: De talte da Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus.

 

Rom 16:5, NB 88/07: Hils også menigheten i deres hus. Hils min kjære Epenetus, han som er Asias førstegrøde for Kristus.

 

Rom 16:10 NB 88/07: Hils Apelles, den prøvede i Kristus. Hils dem som hører til Aristobulus’ hus.

Rom 16:11, NB 88/07: Hils Herodion, min slektning. Hils dem av Narkissus’ hus som er i Herren.

 

1Kor 1:16, NB 88/07: Sant nok – jeg har også døpt Stefanas’ hus. Ellers vet jeg ikke om at jeg har døpt noen annen.

 

1Kor 16:19, NB 88/07: Menighetene i Asia hilser dere. Akvilas og Priska, sammen med menigheten i deres hus, hilser dere hjertelig i Herren.

 

Kol 4:15, NB 88/07: Hils brødrene i Laodikea, og Nymfas og menigheten i hans hus.

 

Filem 2, NB 88/07: og til vår søster Appia, og til vår medstrider Arkippus, og til menigheten i ditt hus:

 

Det blir ofte lagt veldig stor vekt på kirkebygg. Her har jeg vist at de første kristne ikke hadde dette fokuset. Hvorfor skal vi bruke tid og penger på noe som ikke er omtalt i Det nye testamentet? Tenk over det jeg sier her, og studer Bibelen selv for å finne ut hva som står skrevet.

 

Når folk ser et kirkebygg, så tenker folk flest på noe religiøst. Noen blir sinte, andre føler på fordømmelse. Men et kirkebygg leder ingen til Jesus. Det er kun den troendes vitnesbyrd som gjør. Kirkebygg binder opp folk til å gjøre arbeid, et arbeide som de tror har noe med Guds rike å gjøre. Men ifølge Jesus er ikke Guds rike synlig. Og han har heller ikke gitt noen befaling om å gå ut i verden for å bygge spesialhus for religiøse aktiviteter.

 

«De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra øynene deres.» (Apg 1:6-9)

 

Disiplene til Jesus var opptatt av det synlige rike, hvem som skulle sitte på venstre og høyre side osv. Det virker som at de ennå ikke hadde forstått noen ting. Vi ser også disse tendenser i dag hvor det dannes et annet fokus en det Jesus hadde. Jesus gav dem egentlig bare en enkel ordre: Gå ut og fortell om de gode nyheter, om det usynlige Guds rike til alle folkeslag i Den Hellige Ånds kraft!

 

Jeg mener Bibelen gir oss et godt eksempel på hvordan de troende møttes, hvordan de hadde omsorg for hverandre og hvordan kirkebygg og organisasjon ikke på noe måte var et tema. Menigheten var en levende organisme som levde sitt liv overalt der det fantes nyfødte kristne.

 

Om en skal følge en tradisjonell fremgangs metode for å starte et kristent felleskap eller menighet så er det nesten uten unntak et stort fokus på å skaffe et lokale som kan fungere som et kirkebygg. I tillegg så trenger en stoler, lydanlegg og talerstol.

 

Om du bruker ditt hjem som et utgangspunkt og lærer andre å gjøre det samme, vil du få mye mer tid til mennesker rundt deg. Da tenker jeg også på din familie. Der du er, vil menigheten være virksom med sin kraft og styrke. Om du er født av Den Levende Gud er du et lem på Kristi Legeme.

 

1Kor 12:27, NB 88/07: Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.

 

Gå til neste kapittel