Kristi legeme i praksis

Kristi Legeme i praksis.

 

I dette kapitlet skal jeg skrive litt om den utfordring de tradisjonelle menighetsfelleskap står ovenfor og et forslag om hvordan ting kan løses. Uansett må Den Hellige Ånd få lede oss i hvert enkelt tilfelle.

 

Denne boken er også ment som en inspirasjon til å søke Herren om visdom og åpenbaring rundt dette med hvordan samles i Jesu Navn, samt avdekke/avsløre grunnkreftenes virksomhet.

 

Det kan hende du har kjent på både sinne, frustrasjon samt glede over å få se noe nytt. Uansett er det viktig å la alt vi gjør, skje i kjærlighet. Jeg har ikke skrevet dette for å «ta noen» selv om det sikkert vil være mennesker som hevder dette. Jeg elsker mine medmennesker, derfor taler jeg som jeg gjør.

 

Mitt mål er at du skal få se menigheten fra et annet perspektiv, men uten Talsmannen Den Hellige Ånd er hver enkelt av oss sjanseløse i forhold til forståelsen av De Hellige skrifter. Jeg vil oppmuntre deg slik som Paulus gjorde i sitt brev til Korint:

 

1Kor 16:13-14 Våk! Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke! La alt hos dere skje i kjærlighet!

 

Folk som står utenfor de troendes verden har fått mange rare oppfatninger av de kristne, og en av de er hva de tenker om kirkebygg. Noen føler seg heller ikke verdig til å gå inn et slikt sted. Det har blitt en overdrevet stor respekt for kirker eller menighetslokaler. Sannheten er at de kristne har brukt mye tid og penger på å bygge lokaliteter til sin virksomhet, men en har gjort det på en slik måte at det ikke samler nærmiljøet rundt lokalene.

 

Det står mange lokaler rundt om i landet som er lite brukt, og grunnen til det er at det er laget statutter som begrenser hvordan et slikt bygg kan brukes. I tillegg er byggene så spesielt utrustet at de ikke er egnet til noe annet enn å ha tradisjonelle kristne møter der.

 

Om felleskapet på stedet har vært lite inkluderende har de blitt stadig færre og færre og til slutt blir bygningene solgt og pengene gitt til et formål. Ja kanskje trenger vi ikke alle disse byggene. De kan jo bli en tidstyv på grunn av blant annet vedlikehold som må gjennomføres. Da kan de vel bare selges, eller hva tenker du om det? Jeg tenker at de bare kan selges om ikke det blir gjort endringer, men jeg mener også at lokalene kan brukes på måter som vil gi stedet stor oppmerksomhet. Da tenker jeg at byggene ikke kun skal brukes som kirker for et bestemt trossamfunn, men at de kan være steder hvor kristne kan møtes uten merkelapp, samt at de åpnes opp som byen eller bygdas storstue. I dagens samfunn er det viktig å skape samlingspunkt som er nøytrale, og ut fra dette skape positiv kontakt mellom troende og ikke troende. Saken er at mange har en stor mengde med venner på Facebook, men ingen å drikke kaffe sammen med. For meg virker det som om folk isolerer seg mer og mer. Kristne trenger også å fjerne seg fra tanken om at de tilhører en bestemt bevegelse.

 

Om du har lest hele boken vil du nå forstå hvorfor jeg sier nettopp dette.

 

Optimalt sett ville jeg bare fjernet alle merkelapper og logoer på kirkebygg og gjort dem slik som alle andre bygg uten ekstraordinære ting, gjenstander og symboler.

 

De Kristne er bare kristne og ikke lutheranere, baptister, pinsevenner osv. Vi fører mennesker kun til Kristus og ikke til en menneskelaget organisasjon. Vi må tro på Den Hellige Ånds samfunn og at Den Hellige Ånd også veileder oss til den fulle og hele sannheten om alle ting, slik som Jesus lovet.

 

1. Vi fører mennesker til Jesus Kristus!

 

2. Den Hellige Ånd fyller hvert menneske med visdom og åpenbaring!

 

Vi samles i Jesu Navn i hjemmene og har åndelig fellesskap med brødsbrytelse. Men vi kan også samles på mer offentlige steder, som gamle ombygde menighetslokaler, kafeteriaer, puber. osv.

 

Når jeg skriver i fortsettingen her nå i denne bokens siste kapittel, så regner jeg med at du har lest hele boken. Om du ikke har gjort det så ber jeg deg om å gjøre det.

 

Om jeg fikk bestemme, ville jeg reist rundt i hele verden og fjernet logoer som symboliserer en bestemt trosretning. Jeg kommer ikke til å gjøre dette, den jobben overlater jeg til Den Hellige Ånd. Jeg tror at en dag vil alle merkelappene og logoene forsvinne uansett.

 

Vi skal i tiden fremover bare la oss fylle med Ham som fyller alt i alle. Bruke de muligheter vi har, og ikke la noen organisasjon styre vårt trosliv. Jeg måtte selv fjerne meg ut av en slik type organisasjon som kontrollerte mennesker. De samlet mennesker på feil grunnlag, altså under et annet navn enn Jesus Kristus. Et organisasjons navn er som tidligere nevnt et annet navn enn Jesus.

 

Joh 17:21, NB 88/07:at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.

 

Om en skal snakke om nøkkel til vekkelse så er dette med enhet i Kristus Jesus uten menneskelige innblandinger fra organisasjoner et stort poeng. For at verden skal tro at du har utsendt meg» sier Jesus. Han snakker da ikke bare om enhet mellom noen få mennesker, men en åndens enhet mellom alle som er født av Gud og er Guds barn.

 

Om en skal begynne å gjøre endringer må en først tenke familien, slik at familielivet blir en åndelig oase for kjernefamilien og alle besøkende. Dette holder i seg selv. Du trenger ikke noe annet felleskap. Jeg har hørt folk si: «Jeg trenger undervisning». Det eneste jeg trenger å si om dette er at har du Talsmannen Den Hellige Ånd i ditt liv så vil Han åpenbare skriftende for deg. Er det ikke mye bedre å få ting direkte? Han vil nemlig undervise deg om alle ting. Noe av det du får kan du også dele med andre.

 

Vær oppmerksom på forførende ånder. De opererer gjennom mennesker som selv har blitt lurt. Det som kjennetegner alle forførende makter er at de snakker om Jesus, men utover dette blir det hele knyttet opp til et annet navn. Et navn som da blir større enn Jesus. De samler ikke til Jesus Kristus men til en bestemt lære. Så når du vet dette er det veldig lett å avdekke forførende ånder.

 

Når du leser Bibelen, er på jobb, skole, hjemme, ferie, osv. vil Den Hellige ånd komme med ting om Jesus Kristus. Det vil alltid komme masse andre ting også fordi djevelen skyter sine piler mot deg, men du vil kjenne når din himmelske Far sender deg beskjed ved Den Hellige Ånd.

 

Jeg vil be deg om en ting, og det er å ta vare på de ord du får. Når nådens ord kommer og du kjenner at det er fra Himmelen, så skriv det ned, grunn på det, så vil du få mer. Da er du også klar til å dele det med dine søsken i Herren.

 

På slutten her vil jeg komme med et eksempel og en utfordring til et bestemt åndelig felleskap i Holmestrand, (Holmestrand er min post adresse) Fire km fra stedet der jeg bor er det et kirkebygg som heter Filadelfiakirken, dette navnet står på veggen sammen med et kors. Ingen skal være i tvil om hvem som samles der. Det er ikke statskirken, normisjon, baptister, frelsesarmeen, osv. Nei, dette er lokalet for pinsevennene i Holmestrand, og det er pinsevennene som samles der. Jo, de kan ha fellesmøter med andre kirker, men i all hovedsak er det mennesker med merkelappen pinsevenn som samles der.

 

Jeg har tidligere hatt mye med denne menigheten å gjøre og mange av mine venner går der. Jeg kjenner også at jeg elsker disse menneskene selv om de har en merkelapp på seg.

 

Men det jeg tenker, er at jeg gjerne skulle gjort noen endringer der. Ikke bare der, men alle steder som er laget for åndelig felleskap mellom kristne.

 

1. Jeg ville fjernet alle religiøse symboler

 

2. Jeg ville fjernet navnet «Filadelfia Kirken»

 

3. Jeg ville fjernet prekestolen.

 

4. Jeg ville fjernet alle gjenstander som kjennetegner at det er et kirkebygg

 

5. Jeg ville lagt ned organisasjonen som drev menighets felleskapet

 

6. Jeg ville startet en organisasjon som driftet bygget og tjente penger på kafeteria og utleie til for eksempel næringslivet og andre med behov. Hele dette opplegget skulle være «bærekraftig» av seg selv.

 

7. Jeg ville åpne bygget for alle kristne, men også for de som ennå ikke tror.

 

8. Jeg ville at det daglig var felleskap, hvor en kunne dele både mat og ord fra Himmelen med hverandre og brødsbrytelsen skulle ha en sentral plass. Og alle som ville, kunne komme, men da uten sine merkelapper.

 

Om vi gjorde dette i Holmestrand, ville dette bli et mektig forbilde for andre. Jeg har sett at det ville komme store mengder med mennesker for å søke frelse.

 

Det er bare å sette i gang, så vil verden etter hvert skjønne hvem Jesus er.

 

Gå til neste kapittel