Er Kristus blitt delt ?

ER KRISTUS BLITT DELT?

 

Min kontakt med kristne organisasjoner har gitt meg varierte opplevelser. Selv om jeg kunne ha god grunn til å bebreide mennesker rundt meg, ønsker jeg likevel ikke å gjøre det. For det jeg har sett, er at kristne handler i uvitenhet, og egentlig har blitt forført av et antikristelig tankesett. Djevelens mål er å sørge for at skillet mellom Gud og mennesker blir permanent, og han ønsker også å rive de troende fra hverandre. Om en ser på en kristen organisasjon så tenker jeg at den er designet for kontroll og maktmisbruk, samt for å skille de troende fra hverandre. Vi skal nå se på hvorfor det er slik.

 

En kirke organisasjon påberoper seg retten til selv å bestemme hvordan innholdet i Bibelen skal forkynnes. Og det lages regler om mange ting. Eksempler kan nevnes: Hvordan mennesker skal opptas som medlemmer, hvordan en dåp skal gjennomføres, hvordan møtene skal ledes, osv. Medlemmene forplikter seg til å forholde seg til organisasjonen når det gjelder det teologiske og det økonomiske. Sistnevnte er vesentlig for organisasjonen, og i Norge får en tilskudd fra stat og kommune for hvert medlem de har i organisasjonen. I tillegg så er det vanlig å anmode medlemmene å gi 10 prosent av sin inntekt til organisasjonen.

 

Uenighet om penger river mennesker og hele organisasjoner fra hverandre, også i kristne samfunn. I Bibelen er det en rekke advarsler rundt dette med penger, og penger er noe som trigger kjødets lyster betydelig. Penger kan derfor bli et middel til å skille de kristne fra hverandre. En bør derfor se nærmere på hvordan penger skal forvaltes. Det er to store utgiftsposter i en kirkeorganisasjon. Det ene er lønnskostnader og det andre er lokalet hvor de har møter. Om en ser på den første menighet og hvordan de mange tusen menighetsfelleskap fungerte så ble dette helt klart ikke en sak. Menighetsfolket var i det store og hele samlet i hjemmene, og det var storfamilien som var kjernen i felleskapet.

Det jeg har erfart er at så lenge felleskapet ikke er under organisering går alt bra, men striden og uenighetene kommer med organisasjonen.

 

Teologi er helt klart det største konfliktområdet, og hva er grunnen til det? Slik jeg ser det, har det mest med hvordan Bibelen blir betraktet. Bibelen gir helt klart et stort grunnlag for ulike fortolkninger, dette kommer blant annet av de mange varianter av oversettelser. Et eksempel: I norske Bibler blir ordet «Gudsfrykt» benyttet, men om en går til engelske oversettelser så blir det brukt «godliness» Om en ser på sammenhengen i 2Pet 1:3-4 så mener jeg at det engelske ordet er mer korrekt.

 

2Pet 1:3-4, NB 88/07: Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten,

 

2 Pet.1:3f, KJV: According as his divine power hath given unto us all things that [pertain] unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue: Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.

 

Utfordringen er at dette skaper ulik teologi. Og i tillegg er bibeloversettelser laget for å støtte en bestemt teologi. Vi finner dette også blant de norske oversettelsene. Om vi går til en organisasjon som Jehovas vitner, så har de også en skreddersydd bibeloversettelse for sin bestemte teologi. Den er på ingen måte en nøyaktig oversettelse. Det advares herved på det sterkeste mot Bibelen som Jehovas vitner har laget.

 

Jeg opplever at De norske biblene Bibelen Guds ord, NB88/07 og No2011 til sammen gir en rik forståelse av skriftene. Og for meg er disse tre oversettelsene et skattkammer fra Himmelen. På NB88/07 bibelen står det: Den Hellige Skrift. Jeg mener selv at dette gir en god forklaring på innholdet.

 

Men hva er Guds ord? For å svare på dette spørsmålet vil jeg vise deg noen bibelvers.

 

Joh 1:1, NB 88/07: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

 

Joh 1:14, NB 88/07: Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

 

Når Jesus Kristus, Guds sønn kom inn på tidens arena som et menneske, blir han her betraktet som Guds ord som kom til verden. Også i Johannes åpenbaring blir han forklart som Guds ord:

 

Åp 19:13, NB 88/07: Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.

 

Sak 8:1, NB 88/07: Herrens, hærskarenes Guds ord kom, og det lød så:

 

Var det en Bibel som kom? Nei det var Guds ord! Noen mener at «Bibelen er lik Jesus", men en vil da fort få et forklarings problem om vi går tilbake til apostelen Paulus sin tid. Om en skulle være konsekvent på denne påstanden at Bibelen er lik Jesus så blir det litt rart å lese:

 

Apg 6:7, NB 88/07: Og Guds ord hadde fremgang. Tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt, og en stor flokk av prestene ble lydige mot troen.

 

Om Guds ord hadde fremgang, så tror jeg ikke det var snakk om Bibelen da den på ingen måte var komplett på den tiden. Om det var noen som hadde fremgang måtte det være Jesus Kristus.

 

Det sentrale i Jesu Kristi Evangelium er at Jesus Kristus er Guds Sønn, og alle løftene i Bibelen er knyttet opp til dette. Når han også blir omtalt som Guds ord faller brikkene på plass, og det er enkelt for hvem som helst å ta imot det levende Guds ord som er Jesus. Det er ikke læren om Jesus som frelser, men din bekjennelse at du tror på ham!

 

Rom 10:9-10, NB 88/07: For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

 

Det var en mann som het Simeon. Han ventet på Israels «trøst» Han ville se Jesu Barnet. Og når han hadde gjort dette utrykte han følgende:

 

Luk 2:29f, NB 88/07: Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse,

 

Simeon kom ikke får å se en bestemt teologi, men for å møte Jesus personlig. Etter møte med Jesus utrykte han «nå lar du din tjener fare herfra i fred».

 

Det er selve møte med Jesus som forvandler livet og ikke læren om Ham, for læren vil alltid preges av det mennesket som formidler læren. Jesu Liv er konstant og uforanderlig! Når du i frelsen tar imot det nye livet, blir din ånd født på ny. Det er Jesu sitt «DNA» som er i din nyfødte ånd. Du er lik Jesus, like hellig og rettferdig som Ham. Dette nye livet er ikke en lære, men et «LIV» som leves ut fra den nye skapningen vi er i Jesus Kristus.

 

Det er den troendes oppgave å fortelle alle mennesker om dette livet i Kristus. Men folk flest har sett på kristendommen som en rekke læreregler. Det kommer av at predikanter har holdt moralprekener i stedet for å lede folk inn i det overflodslivet som finnes i Jesus Kristus. Mennesker setter sammen betingelser for de som er medlemmer i kirkesamfunn. De lager sin egen lære, men hva sier Skriften?

 

Ef 1:22-23, NB 88/07: Alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

 

Og hva skjer når du er fylt av JESUS? Det kan vi lese om i:

 

Gal 5:22-23, NB 88/07: Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet, …»

 

Vi leser også:

 

1Kor 13:4-7, NB 88/07: Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

 

1Joh 4:16, NB 88/07: Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.

Min konklusjon er at vi er laget av Gud for EN årsak, det er KJÆRLIGHET.

 

Rom 5:5, NB 88/07: Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt.

 

Djevelen har kludret til menneskenes forståelse av kjærlighet. Om du søker på internett etter kjærlighet kan du risikere å komme til pornografiske sider.

 

Ordet kjærlighet er i dag assosiert med helt andre ting enn den opprinnelige betydningen av ordet. Det viser at det er et kraftig angrep mot det faktum at GUD ER KJÆRLIGHET. Djevelens strategi er å myrde, stjele og ødelegge. Om du ikke er født på ny er du et offer for djevelens tyranni. Det gjelder å løpe til Jesus og bli fri!

 

Joh 10:10, NB 88/07: Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.

 

Jesus gir deg ingen ny lære, men et overflods liv! Om en velger bort Jesu overflods liv, og støtter seg til en bestemt lære, er en på alle måter fanget under synden, og kjødets gjerninger vil florere fritt.

 

Gal 5:19-21, NB 88/07: Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

For å være litt rett på sak er det ganske mye fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse og partier blant kristne verden over.

 

Det er rett og slett katastrofalt at mye av det som er omtalt i Gal 5:19-21 finner en igjen i kirkeorganisasjoner. Om du går ut og planter en ny menighet er dette det samme som splittelse og partier, og arbeidet som en da holder på med er i høyeste grad «SYND» som betyr å bomme på målet.

 

Som tidligere nevnt er teologi det som skaper flest splittelser. I menigheten i Korint var det slike forhold, og Paulus måtte rydde opp. Når en holder seg til en bestemt lære, det vil si en holder seg til en bestemt person eller organisasjon, så vil det før eller siden føre til splittelse. Men om alle holder seg kun til det overflods livet som er i Kristus, som ikke er en lære men et liv, da oppdager man plutselig fullkommenhetens samfunn og den fullkomne menighet med fullkommen enighet. Dette fordi en er åndelig tilknyttet Jesu legeme og derfor ett med alle som er født av Gud!

 

Enhet blir da en naturlighet som en ikke menneskeligsett trenger å legge til rette for. Lik som kroppen vår består av lemmer som utgjør en enhet er også de som er født av Gud født inn i en fullkommen enhet. Det eneste som kan ødelegge denne enheten er hvis en vender seg bort fra Jesu Kristi Evangelium for å holde seg til organisasjoner, og enkelt mennesker som har laget en egen organisasjon rundt sitt virke.

 

1Kor 1:11-13, NB 88/07: For av Kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at hver av dere sier: Jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det til Paulus' navn dere ble døpt?

 

Om ikke Paulus hadde grepet inn så ville dette vært starten på Apollos menigheten, Kefas kirken, Paulus vennene og Kristus menigheten. I dag virker det som om organisasjonsfolk har lukket øynene for disse bibelversene, og det har blitt et betydelig mangfold verden over av teologiske retninger.

 

I verden tenker en at like barn leker best. Verden er delt opp i mange land, og oppdelingen går fra makro til mikro system. Også i Norge råder denne tankegangen. I dette systemet er det blant annet hyppige skilsmisser mellom mann og kvinne, og det virker som om hele samfunn tvinges til ødeleggelse om disse kreftene får løpe fritt. Hele systemet er et resultat av syndefallet.

 

Systemet utnytter synden i kjødet, og en av konsekvensene er at mennesker krever lederroller i kristne fellesskap på samme måte som det er i denne verden. Om du søker etter ordet leder i de norske bibelutgavene så finner du ikke dette utrykket brukt i forbindelse med tjenester i Guds rike. Men ordet «tjener» er flittig brukt.

 

Jeg har sett mange som har den største iver etter å bli leder i en kirkeorganisasjon. Om en er leder, skal man ha fast lønn … Det er nok derfor mange omreisende evangelister ser seg om etter en pastor jobb, for da får de fast lønn. Folk kan oppleve det som et kall, det kjennes fredfullt ut å få fast lønn. Verdens fred er grunnlagt på hvor mye penger som finnes i lommeboken til enhver tid. Og hvilke mekanismer ledes verden av? Jo, blant annet: fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse og partier. Og når menigheten gjør gifte mål med systemer som finnes i verden så blir det blant annet: fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse og partier i menigheten.

 

I Daniels bok kapittel to står det om en billedstøtte. Føttene på den var laget av en blanding av leire og jern. Og det står at jernet og leiren hadde giftemål med hverandre, men at de likevel ikke holdt sammen. Jeg tenker at leiren er mennesker og at jernet er statens styringssystem og andre styringsformer som er tilordnet av grunnkreftene eller verdens barnelærdom. Systemet appellerer til lystene i kjødet. Det blir en dårlig kombinasjon om disse føttene skal bære ut Jesu Kristi evangelium.

 

Dan 2:43, NB 88/07: Og når du så at jernet var blandet med leire, så betyr det at de skal blande seg med hverandre ved giftermål. Men de vil likevel ikke holde sammen, likesom jern ikke blander seg med leire.

 

I Johannes Åpenbaring kapittel 17 står det om en hore som jordens konger har drevet hor med. Det står også at hun sitter på et skarlagenrødt dyr som er fullt av spottenavn. Noen sier at denne kvinnen er den katolske kirke. Jeg mener derimot at omfanget er betydelig større, og omhandler alt av jordens kirkeorganisasjoner. Det skarlagenrøde dyret er Anti Krist. Det er djevelen som har skapt seg om til lysets engel og formet noe som skal ligne på Jesus Kristus, men det som formidles er et falskt evangelium.

 

2Kor 11:14, NB 88/07: Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel!

 

Videre står det at dyret er fullt av spottenavn. Jeg har undret meg over dette, men har kommet frem til at dette må være de mange navn som blir satt over Navnet JESUS. Og da leder veien til alle organisasjonsnavn. Til organisasjoner som setter opp ekstraordinære betingelser til kristne og fører dem inn i fangenskap.

 

Åp 17:2f, NB 88/07: Med henne har jordens konger drevet hor. De som bor på jorden, er blitt drukne av hennes horelivs vin. Og han førte meg i ånden ut i ørkenen. Der så jeg en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av spottenavn. Dyret hadde sju hoder og ti horn.

 

Men det er gode nyheter i Daniels bok!

 

Dan 2:34-35, NB 88/07: Mens du sto og så på, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem. 35 Da knustes på én gang både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassene om sommeren, vinden tok det så det ikke fantes spor etter det. Men steinen som rammet billedstøtten, ble til et stort fjell som fylte hele jorden.

 

Denne steinen er Jesus Kristus, Guds Sønn. Hans rike skal fylle hele jorden, og blir et evig rike.

 

Det jeg tenker er at Jesus Kristus kommer til å slå ut grunnkreftene i denne verden når Hans navn blir løftet opp over alle andre navn som kan nevnes. Dette handler for meg ikke om en type endetidslære, men en Kristusforkynnelse som setter mennesker fri fra den dårlige arven som kom fra den første Adam.

 

Jeg vil også dele et syn med deg. Jeg var i bønn og plutselig så jeg en klode, slik som jordkloden er med alle land. Så kom det ned en ny klode, men den hadde ikke forskjellige land, alle tilhørte det samme rike. Dette var Guds rike på jord, som på tross av alle inndelinger, land, kulturer, osv. bare var et rike - Guds evige rike!

 

Vi ser at grunnkreftene gjør det motsatte av det Gud gjør. Når Gud samler, vil grunnkreftene spre. De vil skape uenighet og skilsmisser mellom mennesker, men også alvorlige konflikter mellom land, noe som kan skape voldelig krig.

 

Så hvem tilhører du? Kristus er ikke delt, Han er en og det er bare ett Jesu Kristi legeme, det er bare en Menighet. Om du er født av Gud er du en del av den menigheten som Jesus Kristus startet.

 

En kan konkludere med at Kristus er ikke delt. Om noen lager inndelinger er dette en handling som stammer fra grunnkreftene i denne verden, og det er Anti Krist som står bak dette.

 

Gå til neste kapittel